kyocera logo
 

Használati feltételek

1. A használati feltételek elfogadása és módosítása

1.1 A GLOBAL-UNION Kft. weboldalaihoz („Weboldalak”) való hozzáférést és azok használatát az itt lefektetett feltételek („Használati feltételek”) szabályozzák. Weboldalaink felkeresésével, böngészésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és fenntartás nélkül elfogadta ezeket a feltételeket, azok időről időre történő módosításaival együtt.

1.2 A jelen Használati Feltételek a GLOBAL-UNION Kft. és Ön között létrejött teljes megállapodást magukba foglalják a weboldalak és azok tartalmának látogatására és használatára vonatkozólag. Minden egyéb feltétel melyet a GLOBAL-UNION Kft. az Önnel létrejött kapcsolat szabályozására kibocsát, különösen a szolgáltatások igénybevételére vagy a termékek megvásárlására vonatkozóan, kiegészíti a jelen használati feltételeket, és a kettő közötti esetleges ellentmondás esetén a kiegészítő feltételek lesznek irányadók.

1.3 Amennyiben a GLOBAL-UNION Kft. úgy dönt, hogy módosítja a feltételeket, ezt az új verzió honlapon történő megjelentetésével jelzi. Javasoljuk, hogy ezt a dokumentumot rendszeresen ellenőrizze és ismerkedjen meg az esetleges változásokkal.

2. A szerzői jogok és a szellemi tulajdon védelme

2.1 A weboldalak és különösen, de nem kizárólag, az azokon található szövegek, jelek, logók, diagramok, fotók, videók, hangok, zene, elrendezés, dizájn, módszerek, technológiák, termékek és folyamatok a GLOBAL-UNION Kft. vagy a KYOCERA vagy leányvállalatai, illetve kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezik, vagy tulajdonosuk engedélyével kerültek felhasználásra, és ennek megfelelően a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szerzői jogok, védjegyek, szabadalmak és egyéb szellemi vagy ipari tulajdonjog védelme alá tartoznak.

2.2 Az alábbi, 3. pontban meghatározottak kivételével Weboldalaink semmilyen tartalma nem értelmezhető engedélyként vagy felhatalmazásként arra nézve, hogy azokat látogatónk felhasználja.

3. A weboldalak használata

3.1 Weboldalaink tartalmát látogatóink kizárólag személyes, nem kereskedelmi felhasználás céljából tölthetik le, jeleníthetik meg vagy nyomtathatják ki, megtartva és reprodukálva egyben mindazokat a szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi nyilatkozatokat, amelyek a letöltött anyagokon szerepelnek. Minden egyéb felhasználás, beleértve a Weboldalak tartalmának reprodukcióját, módosítását, közzétételét, továbbítását vagy levetítését, szigorúan tilos, kivéve, ha erre a GLOBAL-UNION Kft. előzetesen írásbeli engedélyt ad.

3.2 Minden igyekezetünk ellenére a GLOBAL-UNION Kft. nem tudja garantálni, hogy Weboldalai tartalmának használata nem sértheti harmadik felek jogait.

3.3 Honlapunkon olyan linkeket is találhatnak weboldalainkon, amelyek nem a GLOBAL-UNION Kft. által működtetett vagy ellenőrzött weboldalakra vezetnek. A GLOBAL-UNION Kft. nem tehető felelőssé ezen weboldalakért, és azok tartalmával, törvényességével, pontosságával vagy működőképességével kapcsolatban minden felelősséget és kötelezettséget kizár.

3.4 A Weboldalakra történő átlinkelés kizárólag a GLOBAL-UNION Kft. előzetes, írásbeli engedélye alapján lehetséges.

3.5 A Weboldalakon található képek, információs anyagok közvetlen weboldalba történő beillesztése (hardlink),a GLOBAl-UNION Kft. előzetes, írásbeli engedélye alapján lehetséges.

4. Nyilvános információk

4.1 Az interneten keresztül Weboldalainkra küldött, személyazonosításra alkalmas adatokat és információkat az Online Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon kezeljük és védjük. Javasoljuk, hogy bármilyen, személyazonosításra alkalmas adatai közlése előtt olvassa el gondosan az Adatvédelmi Tájékoztatót is.

4.2 Minden egyéb információ és anyag, beleértve az adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat, ötleteket, grafikákat és ezekhez hasonlókat, melyeket Ön a GLOBAL-UNION Kft-hez az interneten, elektronikus vagy egyéb úton eljuttat, nyilvános adatnak minősül és ennek megfelelő kezelésben részesül. Ön csak olyan anyagokat jogosult a GLOBAL-UNION Kft-hez eljuttatni, amellyel harmadik személyek jogát nem sérti. A GLOBAL-UNION Kft-hez eljuttatott anyagok a GLOBAL-UNION Kft. tulajdonává válnak, melyeket a GLOBAL-UNION Kft. bármilyen célra teljes körűen felhasználhat bárminemű korlátozás és ellenérték fizetése nélkül, beleértve, de nem kizárólag, a reprodukciót, nyilvánosságra hozatalt, továbbítást, publikálást, levetítést és webes elhelyezést is. Ezen belül a GLOBAL-UNION Kft. jogosult bármilyen célra szabadon felhasználni az Öntől származó bármilyen ötletet, koncepciót, módszert vagy technikát, melyeket a vele való kommunikáció során Ön a Weboldalakra eljuttatott, beleértve, de nem kizárólag, a fejlesztést, gyártást, reklámozást és a termékek piacra vitelét is. Az ilyen felhasználás nem von maga után semmilyen kompenzációs kötelezettséget az információt nyújtó személy vagy bárki más felé sem.

4.3 Az információk átadásával Ön garantálja, hogy az adott anyagoknak/tartalmaknak Ön a tulajdonosa, hogy azok nem keltik senki rossz hírét, és a GLOBAL-UNION Kft. azok használatával nem fogja sérteni semmilyen harmadik fél jogait. A GLOBAL-UNION Kft. ugyanakkor nem köteles a hozzá eljuttatott információkat felhasználni.

5. Felelősség korlátozása

5.1 Bármely anyag, információ, és minden, ami weboldalainkon található, az adott módon, elérhetősége függvényében áll rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

5.2 A GLOBAL-UNION Kft. nem garantálja, hogy weboldalai vagy azok tartalma megfelelnek az ön elvárásainak, hogy azokban nem léphet fel zavar, hogy mindig aktuálisak, biztonságosak és hibamentesek lesznek.

5.4 A Weboldalakon elérhető szolgáltatások használata során a GLOBAL-UNION Kft-től beszerzett szóbeli vagy írásbeli tanácsok vagy információk semmilyen esetben nem jelentenek alapot olyan garanciák számára, amelyekről a jelen használati feltételek külön nem rendelkeznek.

5.5 Látogatóink a saját felelősségükre látogatják, böngészik, használják és lapozzák Weboldalainkat.

5.6 Ön elismeri és elfogadja, hogy a GLOBAL-UNION Kft, vagy a KYOCERA csoport bármely tagja vagy a weboldalak létrehozásában, előállításában vagy kivitelezésében részt vevő bármely partnere – a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig – mentes minden közvetlen, közvetett vagy következményszerű kárral, hírnév sérelmével, költséggel, veszteséggel, forgalom- vagy nyereségcsökkenéssel kapcsolatos, vagy bármely egyéb jellegű felelősségtől, amely a weboldalak vagy azok tartalmának látogatásával és használatával, vagy éppen ellenkezőleg, ezek meghiúsulásával összefüggésben felmerülhet (még akkor is, ha a GLOBAL-UNION Kft. ezen károk bekövetkeztét előre tudta vagy tudhatta volna).

5.7 A weboldalaink használata során letöltött vagy egyéb módon beszerzett anyagok kockázata teljes mértékben a felhasználót terheli. A GLOBAL-UNION Kft. semmilyen felelősséget nem vállal olyan eseményekért, vírusokért vagy az IT-rendszerekbe történő illegális behatolásokért és beavatkozásokért, amelyek a Weboldalak látogatása, használata vagy a rajtuk található anyagok letöltése nyomán a felhasználó számítógépében vagy egyéb vagyontárgyaiban esetleg kárt okozhatnak.

5.8 A GLOBAL-UNION Kft. fenntartja a jogot arra, hogy Weboldalai bármely működését megszakítsa vagy felfüggessze. A GLOBAL-UNION Kft. semmilyen a működés megszakításából vagy felfüggesztéséből adódó következményért felelősséget nem vállal, függetlenül attól, hogy az kinek tevékenységéből vagy mulasztásából adódik.

5.9 Weboldalaink tartalmában előfordulhatnak pontatlanságok és hibák. A GLOBAL-UNION Kft. fenntartja a jogot arra, hogy ezeket bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül kijavítsa és/vagy módosítsa, de ezekért a módosításokért semmilyen felelősséget nem vállal.

6. A termékek / szolgáltatások elérhetősége

Weboldalaink a GLOBAL-UNION Kft. és a KYOCERA által Magyarországon kínált termékeket és szolgáltatásokat tartalmazzák.

7. Egyéb rendelkezések

7.1 Az a tény, hogy a GLOBAL-UNION Kft. adott esetben eltűri a használati feltételek valamely pontjának megsértését felhasználói részéről, vagy nem érvényesíti valamely ehhez kapcsolódó, itt vagy a törvényben lefektetett jogát, nem jelenti azt, hogy a GLOBAL-UNION Kft. lemond jogairól vagy azok érvényesítéséről.

7.2 Abban az esetben, ha a Használati feltételek valamely pontja a jelenlegi vagy jövőbeni jogszabályok, rendelkezések tükrében jogellenesnek bizonyul, az adott pont érvénytelenné válik, de a Használati feltételek minden egyéb pontja teljes mértékben érvényben és hatályban marad Ön és a GLOBAL-UNION Kft. között.

7.3 A használati feltételek egyes pontjainak elnevezése csak kényelmi szempontokat szolgál és semmilyen mértékben vagy módon nem befolyásolja a rendelkezések tartalmát.

8. Vonatkozó jogszabályok és illetékes hatóságok

8.1 A használat feltételeit, valamint a GLOBAL-UNION Kft. és Ön közötti, a weboldalak látogatásával és használatával kapcsolatos viszonyokat - hacsak erről eltérő rendelkezés nem keletkezik - a Magyarország törvényei szabályozzák.

8.2 Felek jelen szerződésből eredő jogvitájuk esetére a - pertárgy értékétől függően - kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen Használati feltételek 2019.09.09. napján léptek hatályba.

GLOBAL-UNION Kft.

© 2019 GLOBAL-UNION Kft. Minden jog fenntartva.

© 1993 - 2020 GLOBAL-UNION Kft.